La biblioteca ha conclòs el seu procés d'informatització, raó per la qual, a partir del pròxim 1 d'agost de 2018, per accedir al préstec, caldrà estar en possessió del carnet de lector de la Xarxa Electrònica de Lectura Pública Valenciana (XLPV), el qual permet l'accés al préstec en qualsevol biblioteca de la xarxa.Obtenció del carnet de lector de la XLPV en la ALM Albuixech

- Presentació presencial d'una sol·licitud degudament emplenada i signada.
- Presentació del DNI o document identificatiu.
- Lliurament de dues fotograies recents mida carnet.

- Menors de 14 anys: l'imprès de sol·licitud ha de ser presentat i signat per la mare, el pare, el tutor o la tutora del menor..
- Extrangers: certificat d' empadronament.

(Formulari de sol·licitud del carnet)

Normes de préstec:

- El carnet es personal i intransferible i s'ha de presentar en el moment del préstec.
- La pèrdua o robatori del carnet s'ha de comunicar immediatament a la biblioteca.
- Cada carnet permet un màxim de 5 documents prestats simultanis en esta iblioteca (12 per a tota la XLPV) dels quals, un podrà ser una novetat.
- La duració del préstec de llibres és de 15 dies, renovables una vegada per altres 15 sempre que el llibre no haja sigut reservat per un altre usuari durant el període de préstec.
- Sancions:
. Per no complir el termini de devolució: 1 dia de suspensió per cada dia de retard i document en tota la XLPV.
. Pèrdua o deteriorament: El prestatari està obligat a reposar l'obra perduda o deteriorada. En cas contrari, se suspendrà l'efectivitat del carnet de préstec en tota la XLPV fins al seu compliment.

 

(Llista de biblioteques pertanyents a la XLPV)

 

Renovació de préstecs:

Els préstecs només poden renovar-se una vegada, abans de la data de finalització del préstec i sempre que el document no haja sigut reservat per un altre lector.

Com renovar un préstec?

Accés a renovació de préstecs.

 (préstec de llibres electrònics):

A través de "eBiblio Comunitat Valenciana", els usuaris amb carnet de lector expedit per una biblioteca integrada en la Xarxa Electrònica de Lectura Pública Valenciana (XLPV) poden accedir al préstec de llibres electrònics.

(Accés a eBiblio Comunitat Valenciana )